บริการของเรา

service-detail

ตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี บริการด้านภาษี

มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน ได้แก่

>> แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง (ภ.ง.ด.1)

>> แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)

>> แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)

>> แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

2. จัดเตรียมภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี ได้แก่

>> จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและเตรียมส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

>> แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

>> จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อ กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

>> จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

>> จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ

3. ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กิจการของท่าน

แผนการกำหนดราคาค่าบริการบัญชีแสนง่ายของเรา

บริการทำบัญชีธุรกิจซี้อมาขายไป (ในประเทศ)/ขนส่ง /ธุรกิจบริการ ในส่วนที่มีแต่ค่าแรงไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน
ประหยัด

2,500/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุดคุ้ม

4,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดเต็ม

8,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการกำหนดราคาค่าบริการบัญชีแสนง่ายของเรา

บริการทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต/รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานทุกประเภท/นำเข้า-ส่งออก / โลจิสติก
ประหยัด

2,500/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุดคุ้ม

4,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดเต็ม

8,000/เดือน

 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
 • - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
service

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชี

service

บริการงบการเงินรายเดือน

บริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบการเงินรายเดือนบริการงบ

service

บริการยื่นภาษีรายเดือน

บริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือนบริการยื่นภาษีรายเดือน

service

บริการตรวจสอบความถูกต้อง

บริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้องบริการตรวจสอบความถูกต้อง

service

บริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชี

บริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี ตรวจสอบบัญชีบริการปิดงบปลายปี

service

บริการวางแผนภาษี

บริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษีบริการวางแผนภาษี

service

บริการเงินเดือนและประกันสังคม

บริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคมบริการเงินเดือนและประกันสังคม

service

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัทบริการจดทะเบียนบริษัท

service

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรมบริการฝึกอบรม